Planet mësimore për librat 9-vjeçares


   1. Edukata shoqërore 1


   2. Edukata shoqërore 2


   3. Edukata shoqërore 3


   4. Welcome to Ambri 3


   5. Matematika 4


   6. Edukata shoqërore 4


   7. Edukim muzikor 4


   8. Welcome to Ambri 4


   9. Edukim muzikor 5


10. Edukata shoqërore 5


11. Aftësim teknologjik 5


12. Dituri natyre 5


13. Welcome to Ambri 5


14. Vendlindja Tirana 5


15. Vendlindja Rrethe 5


16. Fizika 6


17. Gjeografia 6


18. Edukim figurativ 6


19. A trip to Ambri 6


20. Fizika 7


21. Informatika 7


22. Edukim figurativ 7


23. A trip to Ambri 7


24. Fizika 8


25. Informatike 8


26. Gjuha shqipe 8


27. Edukim muzikor 8


28. Kimia 8


29. Matematika 8


30. Biologji dhe edukim shëndetësor 8


31. Edukim figurativ 8


32. Edukata shoqërore 8


33. A trip to Ambri 8


34. Fizika 9


35. Informatik 9


36. Edukim muzikor 9


37. Matematik 9


38. A trip to Ambri 9

 

 

Planet mësimore për librat e gjimnazit


39. Artet 10


40. Fizika 10


41. Teknologjia e informacionit dhe komunikimit 10


42. Historia e artit shqiptar 10


43. Tik i avancuar 10


44. Fotografi & Fotoshop 10


45. Guida turistike 10


46. Njeriu dhe ndryshimet klimatike 10


47. Shkenca e tokës 10


48. Teknologjia e informacionit dhe komunikimit 11


49. Gjeografia 11


50. Tik i avancuar 11


51. Fizika 11


52. Trashigimia kulturore evropiane 11


53. Psikologjia 11


54. Qytetari 11


55. Kimia 11


56. Teatër 11


57. Ekonomia 12


58. Fizika 12


59. Shkenca 12


60. Teknologjia 12


61. Tik 12


62. Llogaria dhe kontabiliteti 1


63. Llogaria dhe kontabiliteti 2

 


 

Planet mësimore 20121. Aftesim-teknologjik 6

2. Aftesim-teknologjik 7

3. Edukata-shoqerore 2

 

4. Edukim-muzikor4

 

5. Gjeografi 12-berthame

 

6. Historia8

 

7. Edukata 6

 

8. Edukata 7

 

9. Edukata 9

 

10. Gjeografi 8

 

11. Gjeografi 9

 

12. Teknologjia12-me-zgjedhje


 


 
Pyetësor
Si ju duket websiti?
 
Copyright © 2015 Shtepia Botuese Erik.
Designed by AGSTUDIO