Pse duhet të zgjidhni ERIK

10 ARGUMENTE

10 ARGUMENTE PSE DUHEN ZGJEDHUR LIBRAT E FIZIKËS TË SHTËPISË BOTUESE ERIK

Ne nuk japim thjesht njohuri, po rrisim një brez të denjë për një të ardhme të sigurt

1. Autorët e Fizikave të Shtëpisë Botuese ERIK, kanë një eksperiencë të gjatë dhe frytdhënëse në të gjitha nivelet e shkollës (9-vjeçare, të mesme e të lartë).
2. Autorët kanë eksperiencë të gjatë në fushën e botimeve, por edhe të studimeve pedagogjike për modernizimin e mësimdhënies në shkollë.
3. Autorët dhe Shtëpia Botuese ERIK kanë vazhdimësinë e plotë të kolanës së teksteve të fizikës, nga klasa e gjashtë deri në të dymbëdhjetën.
Librat e fizikës janë të pajisur me fletore punë, plane mësimore, CD, metodika për dhënien e tyre etj.
4. Autorët njohin mirë kërkesat e programit të lëndëve në tërësinë e tyre, për të gjitha klasat, duke kombinuar në mënyrën më optimale rimarrjen e njohurive të dhëna në klasat e mëparshme me njohuritë e reja.
5. Tekstet e fizikës kanë përpunim të zhdërvjellët dhe të larmishëm me anë të rubrikave të ndryshme, të njohurive dhe të koncepteve bazë.
6. Tekstet e fizikës kanë raportin më të mirë, afërsisht me 1:2.5 teori-ushtime dhe teori-punë praktike.
7. Tekstet e fizikës dallohen për përdorimin efektiv të figurës në raport me tekstin e shkruar. Figura është përdorur jo vetëm në dhënien e njohurive, por edhe në përpunimin deri dhe në testet për verifikimin e njohurive.
8. Tekstet e fizikës dallohen për gjuhën e thjeshtë, për situatat, projektet, punët praktike, ekskursionet dhe eksperimentet e zgjedhura në përputhje me nivelin dhe interesat e moshës.
9. Rubrikat e detyrave mundësojnë mësuesin të drejtojë veprimtarinë e pavarur të nxënësve në klasë dhe jashtë saj, të nxisë frymën e debatit dhe të rrisë shkallën e të mësuarit aktiv. Pra, tekstet e fizikës ndihmojnë edhe mësuesit edhe nxënësit.
10. Tekstet e fizikës dallohen për dizajnin duke lehtësuar sistemimin e faqes dhe të rubrikave të ndryshme, pa krijuar mbingarkesë në përdorimin e tij nga mësuesi dhe nxënësit.

 

10 ARGUMENTE PSE DUHEN ZGJEDHUR LIBRAT E SHTËPISË BOTUESE ERIK
NGA TË GJITHË MËSUESIT E SHKOLLAVE 9-VJEÇARE E TË MESME

1. Autorët e librave shkollorë të Shtëpisë Botuese ERIK, kanë një eksperiencë të gjatë dhe frytdhënëse në të gjitha nivelet e shkollës (9-vjeçare, të mesme e të lartë).

2. Autorët kanë eksperiencë të gjatë në fushën e botimeve, por edhe të studimeve pedagogjike për modernizimin e mësimdhënies në shkollë.

3. Autorët dhe Shtëpia Botuese ERIK kanë vazhdimësinë e plotë të kolanës së teksteve tëfizikës (nga klasa e gjashtë deri në të dymbëdhjetën), edukatës (nga klasa e parë deri në të nëntën), anglishtes (nga klasa e tretë deri në të nëntën), muzikës (klasa katër, pesë, tetë, nëntë); matematikës (klasa e katërt, tetë, nëntë); gjeografisë (nga klasa e gjashtë deri në të dymbëdhjetën); edukimit figurativ (nga klasa e gjashtë deri në të tetën); aftësimit teknologjik (nga klasa e pestë deri në të dymbëdhjetën); arteve (nga klasa e dhjetë deri në të njëmbëdhjetën); informatikës (nga klasa e shtatë deri në të dymbëdhjetën), trashëgimisë kulturoreguidës turistikebiologjisë (pesë, tetë); kimisë (tetë, njëmbëdhjetë); historisë (tetë); lëndës së vendlindjes për të gjitha qytetet e Shqipërisë etj.

Librat tanë janë të pajisur me plane mësimore, libra mësuesi, fletore punë. CD, metodika për dhënien e tyre, CD për zhvillimin interaktiv të mësimit etj.

4. Autorët njohin mirë kërkesat e programit të lëndëve në tërësinë e tyre, për të gjitha klasat, duke kombinuar në mënyrën më optimale rimarrjen e njohurive të dhëna në klasat e mëparshme me njohuritë e reja.

5. Tekstet e Sh.B ERIK kanë përpunim të zhdërvjellët dhe të larmishëm me anë të rubrikave të ndryshme, të njohurive dhe të koncepteve bazë.

6. Tekstet e Sh.B ERIK kanë raportin më të mirë, afërsisht me 1:2.5 teori-ushtime dhe teori-punë praktike.

7. Tekstet e Sh.B.ERIK dallohen për përdorimin efektiv të figurës në raport me tekstin e shkruar. Figura është përdorur jo vetëm në dhënien e njohurive, por edhe në përpunimin deri dhe në testet për verifikimin e njohurive sipas lëndës përkatëse.

8. Tekstet e Sh.B. ERIK dallohen për gjuhën e thjeshtë, për situatat, projektet, punët praktike, ekskursionet dhe eksperimentet e zgjedhura në përputhje me nivelin dhe interesat e moshës.

9. Rubrikat e detyrave mundësojnë mësuesin të drejtojë veprimtarinë e pavarur të nxënësve në klasë dhe jashtë saj, të nxisë frymën e debatit dhe të rrisë shkallën e të mësuarit aktiv. Pra, Tekstet e Sh. B. ERIK ndihmojnë edhe mësuesit edhe nxënësit.

10. Tekstet e Sh. B. ERIK dallohen për dizajnin duke lehtësuar sistemimin e faqes dhe të rubrikave të ndryshme, pa krijuar mbingarkesë në përdorimin e tij nga mësuesi dhe nxënësit.